ประวัติความเป็นมา

บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยที่มีความตั้งใจ จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา ด้านการบริหาร การตลาด และการขาย รวมทั้งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีศักยภาพ ที่จะตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจสูงสุด

พันธกิจ

บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) จะไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรและนำพาธุรกิจไปสู่ความก้าวหน้า รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคทุกระดับ ภายใต้การบริหารงานที่เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ