Careers

How to write my personal essay for vet school essay writer help google please help me write my essay on gene pharming

help on a school paper to find to find nouns adverbs adjectives verbs pronouns paper help why did the invention of paper help people communicate bette
Sales Executive

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ - ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ
คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้

APPLY NOW

 

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

APPLY NOW

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำสัญญาซื้อ - ขาย ติดตามเรื่องสินเชื่อและ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ
ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริม ทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
มีความรู้ ความสามารถในการขาย และการสื่อสารที่ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ หัวหินได้

APPLY NOW

 

วิศวกรโยธาสำนักงาน กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
อ่านแบบก่อสร้างเพื่อคำนวนต้นทุน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรโยธา
อายุ 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY NOW

 

เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ สำนักงานหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาตร์ หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
อายุ 22 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

APPLY NOW

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ
วุฒิปริญญาตรี
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
อายุ 22 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

APPLY NOW

 

พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง) ประจำสำนักงานกรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีประสบการขับรถมาก่อน 2 ปีขึ้นไป
สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา
มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความตรงต่อเวลา
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

APPLY NOW

 

ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติทั่วไป
หญิง อายุตั้งแต่ 25-35ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
มีบุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

APPLY NOW